Klachten

Onze cliënten kunnen hun klacht geldend maken in een vastgestelde procedure. Personen die tot onze cliëntenkring behoren en gebruik hebben gemaakt van de dienstverlening van Fusion Zorg BV kunnen hier gebruik van maken. Daarbij mogen zij zich laten bijstaan bij een door hen zelf gekozen (proces)vertegenwoordiger.

Voorwaarden procedure klachtenregeling:

Een klacht dient binnen 6 maanden na het plaatsvinden van de gebeurtenis waarover wordt geklaagd ingediend te worden. In bijzondere gevallen kan een klacht die langer dan 6 maanden geleden heeft plaatsgevonden in behandeling worden genomen.

De klacht dient schriftelijk (zo ook per mail) ingediend te worden.
U ontvangt een ontvangstbevestiging.

Fusion Zorg BV verplicht zich om binnen 2 weken na ontvangst van uw klacht deze ter behandeling neer te leggen bij de direct betrokkene(n) van de klacht, dan wel de leidinggevende van de afdeling/zorglocatie waarop de klacht betrekking heeft.

De directie van Fusion Zorg BV is bevoegd om gedurende de hiervoor omschreven 2 weken zelf een onderzoek in te stellen.

Van de totale afhandeling van uw klacht, dient de behandelend functionaris een volledig rapport op te stellen en deze aan de directie van Fusion Zorg BV aan te bieden. De directie van Fusion Zorg BV beoordeelt de geboden oplossing en bevestigd deze aan u met de conclusie dat uw klacht is opgelost en is verholpen.

Indien de klacht niet naar tevredenheid is opgelost zal de directie van Fusion Zorg BV in overleg met u de klacht en alle bescheiden doorverwijzen naar de klachtencommissie.

De klachtencommissie zal na ontvangst hiervan u met bekwame spoed hiervan op de hoogte stellen en zal zich inspannen om binnen 4 weken met een passende oplossing te komen.

U kunt ten alle tijde uw klacht schriftelijk intrekken zonder nadere opgaaf van redenen.

Zowel u als diegene waarover geklaagd is, dan wel Fusion Zorg BV zelf kunnen zich bij behandeling van de klacht laten bijstaan door een vertrouwenspersoon en/of vertegenwoordiger.

Hangende de behandeling van uw klacht zal u alsmede Fusion Zorg BV geen mededelingen naar derden doen.


De klachtencommissie:
De klachtencommissie is door het bestuur van Fusion Zorg BV aangesteld. De klachtencommissie en de aan haar gelieerde deskundigen en juristen zijn volledig onafhankelijk en hebben geenszins enig geldelijk belang in Fusion Zorg BV.

Indien blijkt dat de klacht feitelijk gezien gekwalificeerd kan worden als zijnde een strafbaar feit, is Fusion Zorg BV gerechtigd de klacht voor te leggen aan politie en justitie voor verdere afhandeling daarvan.

Externe klachteninstanties:
Cliënten kunnen hun klacht, tenzij direct hetzij na afhandeling van de interne klachtenregeling zoals hierboven omschreven, aanhangig maken bij de Civiele rechter, de Strafrechter, het Tuchtcollege of de Inspectie van de Gezondheidszorg.